Art. 197 kk – Zgwałcenie

§1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. […]

 

Art. 198 kk – Wykorzystanie bezradności, upośledzenia

Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Art. 200 kk – Obcowanie płciowe z małoletnim

§1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

 

Art. 201 kk – Kazirodztwo

Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Art. 207 kk – Znęcanie się

§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Art. 208 kk – Rozpijanie

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Art. 209 kk – Uchylanie się od alimentów

§1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Art. 210 kk – Porzucenie

§1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 211 kk – Uprowadzenie

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Przemoc, to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne  lub fizyczne cierpienia. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy, ale każda z nich stanowi zagrożenie i jest niezgodna z prawem.

Formy przemocy:

 • fizyczna - najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia. Do przemocy fizycznej zalicza się bardzo szeroki wachlarz zachowań sprawcy: popychanie, wykręcanie rąk, szarpanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, szczypanie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, oparzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, itp.
 • psychiczna - najtrudniejsza do udowodnienia, często zaczyna się niepostrzeżenie, początkowo ignorowana jest nawet przez osoby, które jej doznały. Do przemocy psychicznej zalicza się: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), wmawianie choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), opluwanie, stosowanie gróźb, oskarżanie, szantażowanie, itp.
 • seksualna - do przemocy seksualnej zalicza się: przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych przez drugą osobę praktyk i zachowań seksualnych, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych drugiej osoby itp.
 • ekonomiczna - z przemocą ekonomiczną mamy często do czynienia wówczas, gdy np. pracujący mąż uważa, że zarobione przez niego pieniądze są jego własnością, a niepracująca zawodowo, wychowująca dzieci żona nie ma do nich prawa. Do przemocy ekonomicznej zaliczamy: uniemożliwianie podjęcia pracy, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny;
 • zaniedbanie - stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci. Jest to niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to także niezaspokajanie potrzeb żywieniowych związanych z ubiorem.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

 

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.),
 • rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,
 • rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,

 

Ingerencja:

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego wszczynane są na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszeniowego lub wypełnionego formularza „Niebieska Karta”.

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu wymagającego pomocy i uruchomienia pracy Zespołu Interdyscyplinarnego należy wypełnić i złożyć wypełniony wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (Plik DOC rozmiar 28KB).

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego na podstawie wypełnionego kwestionariusza może nastąpić na:

 • prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
 • prośbę dziecka,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • informacje od innych służb np. (urzędu pracy, Kościoła, organizacji pozarządowych).

Instytucje uprawnione do wypełniania formularza „Niebieska Karta”: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata i ochrona zdrowia.

 

Wniosek można złożyć osobiście lub listownie pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Zespół Interdyscyplinarny

Ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

55 620 81 00

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny wymagają naszej pomocy zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, na Policją, do szkoły lub lekarza.

 

INSTYTUCJE, KTÓRE MOGĄ POMÓC:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rzemieślnicza 1, tel. 55 506 53 30

Komenda Powiatowa Policji, ul. Moniuszki 11a, tel.  55 244 0200, 997 lub 112

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pl. Piłsudskiego 2, tel. 55 644 29 55

Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej PULS, Pl. Grunwaldu 18, tel. 55 243 55 27

Niebieska Linia, tel. 0 801 120 002

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zarządzeniem nr 200/2015 z dnia 26 października 2015 r. Burmistrz Miasta Braniewo powołał Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach drugiej kadencji, następnie kolejno zarządzeniami numer:

222/2015 z dnia 30.11.2015
17/2016 z dnia 22.01.2016
51/2016 z dnia 23.03.3016
200/2016 z dnia 3.10.2016
221/2016 z dnia 27.10.2016
189/2019 z dnia 25.10.2019

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

I. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Pani Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pani Oksana Gnes - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pani Marta Pietkiewicz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

II. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Pani Marzena Skibniewska - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

III. Policji

Pani Jolanta Sorkowicz - Komenda Powiatowa Policji

 

IV. oświaty

Pani Katarzyna Keller - Gierko - Szkoła Podstawowa nr 3
Pani Dorota Lubert - Szkoła Podstawowa nr 5
Pani Kinga Szczęśniak - Szkoła Podstawowa nr 6
Pani Małgorzata Małachowska - ZSZ braniewo
Pani Małgorzata Dębicka - Zespół Szkół Budowlanych
Pani Aleksandra Kuczyńska-Marek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pani Katarzyna Miszczyńska - Liceum Ogólnokształcące
 

V. ochrony zdrowia

Boryczko Dorota

 

VI. Kuratorzy sądowi

Magdalena Jasiewicz - kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Pani Oksana Gnes
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Pani Marta Pietkiewicz
Sekretarz Zespołu - Pani Magdalena Jasiewicz

 

Podkategorie