Akty prawne

  1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r ( Dz. U z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). (Plik PDF rozmiar 140 KB).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 (Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz. 1245). (Plik PDF rozmiar 373 KB).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010r. Nr 201, POZ. 1334). (Plik PDF rozmiar 32,3 KB).
  4. Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016”;
  5. Uchwała  Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Braniewie z  dnia  21 czerwca 2011r w sprawie Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Braniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.