Logo programu Rodzina 500 plus

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod

tel. 55 620 81 24

 

Numery infolinii, za pośrednictwem których można również uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68
 2. Urząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego – tel. 55 237 45 94

(opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora)

 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
 • Portalu Emp@tia link do strony
 • ePUAP link do strony

Instrukcja składania wniosku na portalu EMPATIA:

Link do instrukcji rejestracji konta, wypełniania i przesyłania dokumentów na platformie eWnioski.

Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy Empatia umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Plik PDF rozmiar 195 KB).
 2. Ustawa zmieniająca z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. (Plik PDF rozmiar 426 KB).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Plik PDF rozmiar 113 KB).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Plik PDF rozmiar 106 KB).

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na okres 2019/2020

 

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podkategorie