Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407) (Plik PDF rozmiar 608 KB).
  2. Ustawa zmieniająca z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. (Plik PDF rozmiar 426 KB).
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Plik PDF rozmiar 113 KB).
  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Plik PDF rozmiar 106 KB).

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ (aktualizacja na dzień 29.06.2021 r.) do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - SW-1 (aktualizacja na 29.06.2021 r.) - zmiany merytoryczne tj. wynikające ze zmian prawnych (PLIK PDF rozmiar 109 KB).
  2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1Z (bez zmian) (PLIK PDF rozmiar 80 KB).

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na okres 2019/2020

 

  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  2. FORMULARZ (OŚWIADCZENIE) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych / świadczenia wychowawczego (Plik PDF rozmiar 51 KB)
  3. Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii (Plik PDF rozmiar 518 KB)
  4. Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii (Plik PDF rozmiar 519 KB)

 

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Informacje ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej >> Link do materiałów