popz 2015 logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje, że od września 2021 r. rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Od 26 listopada 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Skierowania po pomoc żywnościową są wydawane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo, tel. 55 506 53 30.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Ustalony harmonogram wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 będzie podawany na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

popz 2019 logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie przy współpracy z organizacją partnerską Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „SOCJAL” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 (PO PŻ) zapewnił pomoc żywnościową dla 313 rodzin (675 osób) z terenu miasta Braniewa.

W okresie od lutego 2021 r. do sierpnia 2021 r. pracownicy MOPS oraz członkowie Stowarzyszenia „SOCJAL” w Braniewie przy współpracy z młodzieżą z ZHP Hufiec Braniewo przygotowali i wydali 2697 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

Loga Programu Operacyjnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

o wydawaniu żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020/2021.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

od 2 do 6 sierpnia 2021 roku w godzinach od 09:00 do 14:30

od 9 do 13 sierpnia 2021 roku w godzinach od 09:00 do 14:30

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c

APEL

Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych , które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.
Wzorem lat ubiegłych, kierujemy do Państwa apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
  • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.

 

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB

W CHWILACH ZAGROŻENIA.

 

Informacje, prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7:30 - 15:30 )

oraz telefonicznie (działanie zalecane z uwagi na COVID-19), pod nr tel.: 55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48 lub na 

telefon alarmowy 112

 

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2020 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

bezpłatna infolinia 800 165 320

 

Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2020 biała wstążka

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Braniewie zaprasza każdego mężczyznę

Młodego chłopaka, Nastolatka, Dorosłego i Seniora

do zaangażowania się w tegoroczną edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

 

Kampania, jak co roku, trwa od 25 listopada do 10 grudnia

 

25 listopada, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

10 grudnia, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W tym czasie, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążeczki symbolizujące zobowiązanie do niestosowania przemocy wobec dziewczynek, kobiet.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Nas wszystkich tegoroczna kampania w naszym mieście promowana jest głównie na stronach urzędów, placówek oświatowych, służby zdrowia oraz na Facebooku.
Zwracamy się do Mężczyzn z prośbą o przyłączenie się do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemu stosowania przemocy
w rodzinie, poprzez noszenie symbolu kampanii, tj. „BIAŁEJ WSTĄŻKI” jak również propagowanie akcji w gronie znajomych.

DZIĘKUJEMY
Przewodnicząca wraz z członkami
Zespołu Interdyscyplinarnego