Braniewo, dnia 21.09.2017r.

Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.

 

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c/ niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d/ nieposzlakowana opinia,
e/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f/ wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: administracja publiczna, kierunki społeczne, prawo, finanse ,rachunkowość, zarządzanie, ekonomiczne,
g/ doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a/ Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- kodeksu pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
- instrukcji kancelaryjnej,
- ochronie danych osobowych,
- ochronie informacji niejawnych,
- dostępie do informacji publicznej,
- znajomość techniki komputerowej, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego pakietu MS Office, Open Office, programu księgowego Gravis, Płatnika.
b/ predyspozycje osobowościowe: łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich , pisemna swoboda wypowiedzi, zdolność szybkiego przyswajania informacji, inicjatywa, dyspozycyjność, zaangażowanie, samodyscyplina, dokładność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres,
c/ praktyka w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych,
- ustalanie uprawnień do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzanie deklaracji, raportów ZUS w Płatniku, a także korekt okresów wcześniejszych na wezwanie ZUS,
- kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników, prowadzenie ewidencji szkoleń,
- opracowywanie rocznego planu urlopów, aktualizacje w okresach miesięcznych,
- organizacja i kontrola szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP,
- przygotowywanie umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu także do GUS,
- przygotowywanie wniosków, umów do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2016r poz.922/.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a/ Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.
b/ Wymiar czasu pracy: pełen etat - 40 godzin tygodniowo.
c/ Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kształtuje się poniżej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kadr i płac" w terminie do dnia 04 października 2017 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo

Decyduje data wpływu ofert do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do godz.12.00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.

O wyniku postępowania decyduje łączny wynik: spełnienia wymogów formalnych, wynik testu, zadań problemowych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Braniewo i na stronie internetowej MOPS w Braniewie.