Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

 

Podstawa prawna:

- art.3 pkt.5 J ustawy z dnia 17 maja 1990roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r.Nr 34,poz. 198 z póżn.zm.),
- art.149 § 3,art.162 § 1,art.175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.poz.2082 z póżn. zmianami ).

 

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- niepozbawioną praw publicznych,
- niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
- dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

 

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

- która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
- wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
- wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
- wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

 

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

- Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
- Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
- Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.

- Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
- Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem "Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora" pocztą lub w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1,
14-500Braniewo.

 

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym z-ca dyrektora ds. świadczeń środowiskowych, Pani Dorota Rekowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1 ,codziennie w godz. 8:00-15:00, tel. 55 620 81 14.