Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 26.07.2016 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w 2016 roku.

Postępowanie zgodnie art. 5 oraz art. 5a ust. 2-4 ustawy prawo zamówień publicznych. (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

  1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 03.08.2016r. do godziny 10.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.
  2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w przewidywanej liczbie gorących posiłków: około 20 057 sztuk w okresie obowiązywania umowy. Faktyczna ilość posiłków wynikać będzie z wykazu ilości osób uprawnionych do posiłków.
  3. Termin realizacji:

1. w okresie od 05 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

2. Zamawiający zastrzega, że dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjach odbywać się będzie w okresie trwania nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce i przerw świątecznych.

      4. Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1. Kryterium I: cena drugie danie – maksymalna liczba punktów: 70
Waga kryterium wynosi 70%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 70 pkt.
2. Kryterium II. Odległość - 30%
Odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie, ul. Konarskiego 13.
Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci i podopiecznych jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe.
Szkoły i ośrodki do których będą dowożone gorące posiłki znajdują się w różnych miejscach na terenie miasta Braniewa. Zamawiający w kryterium odległość wskazał Szkołę Podstawową Nr 6 znajdującą się w centrum miasta Braniewo w celu ujednolicenia wyliczenia długości trasy dowozu posiłków w km.
- Oferta z najkrótszą trasą dowozu posiłków otrzyma maksymalną ilość punktów. Każda kolejna dłuższa trasa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do najkrótszej trasy dowozu.
Waga kryterium wynosi 30%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt.

W załączeniu : Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik DOC rozmiar 170 KB)