Dyrektor Ośrodka Pomocy społecznej w Braniewie
Ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY

 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenia

Okres zatrudnienia: 04.07.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

I. Wymagania konieczne:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, posiada:

A/ obywatelstwo polskie,
B/ wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż z dziećmi lub rodziną,

 1. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniu oraz samokształceniu.

 

Wymagania pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. obsługa komputera,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres
 6. odpowiedzialność,
 7. asertywność,
 8. rzetelność, systematyczność,
 9. komunikatywność i otwartość.

 

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie we współpracy z członkiem rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej,
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną,
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 17. sporzadzanie na wniosek sadu opinii o rodzinie i jej członkach,
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. C.V,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,
 4. kopię dokumentów potwierdzających tożsamość,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie,że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 7. oświadczenie,że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści ″Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zmianami /.″

 

Dodatkowe informacje:

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. do godz. 10:00, w zamkniętej kopercie lub pocztą /decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej/ z dopiskiem ″Nabór na stanowisko asystenta rodziny″.

 

ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14-500 Braniewo ul. Rzemieślnicza 1.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie MOPS w Braniewie oraz tablicy informacyjnej MOPS w Braniewie.