NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Kierownik działu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Charakter umowy: umowa o pracę, pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.

Wymagania niezbędne;

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państwa członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów Międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Ukończone studia wyższe II stopnia /magisterskie/:administracyjne, ekonomiczne lub prawne.
 7. Staż pracy - 5 letni - w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:

   - ustawy o świadczeniach rodzinnych,

   - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

   - ustawy o ochronie danych osobowych,

   - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

   - ustawy o pracownikach samorządowych,

   - aktów wykonawczych do w/w  ustaw,

2. Doświadczenie w rozpatrywaniu spraw ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

3. Zdolności organizacyjne i interpersonalne,

4. Komunikatywność, odpowiedzialność, inicjatywa, kreatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, terminowość wykonywania zadań,

5. Biegła umiejętność obsługi pakietu biurowego /obsługa komputera/.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie i nadzór nad pracami działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 2. Prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie w tych sprawach decyzji w ramach posiadanych upoważnień.
 3. Koordynacja realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 4. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 5. Przyjmowanie wniosków, prowadzenie ewidencji i dokumentacji osób korzystających ze świadczeń.
 6. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń rodzinnych.
 7. Sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 8. Prowadzenie procedur, egzekwowanie nienależne pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 9. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 10. Szacowanie potrzeb finansowych na realizację świadczeń rodzinnych.
 11. Szacowanie potrzeb na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.
 12. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie funduszu alimentacyjnego.
 13. Prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie prawa i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także wydawania w tych sprawach decyzji.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. List motywacyjny,
 3. c.v,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawienia, kwalifikacje,
 6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002r,Nr 101,poz.926 z późn. zmianami/na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:″ Nabór na stanowisko Kierownika działu ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w MOPS w Braniewie″ w terminie do dnia 29.01.2016r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie I piętro, pok. nr 4 lub pocztą na adres ośrodka;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1.

Decyduje data wpływu do MOPS w Braniewie do godz. 10:00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.