Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu prowadzonym w art. 138 o oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
(Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).
na Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Braniewie
w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie w postępowaniu na „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Braniewo w okresie I-XII/2021 roku” zawiadamia:

 1. Ilość ofert, które złożono w wymaganym terminie: 1
 2. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0
 3. Ilość ofert odrzuconych: 0
 4. Ilość ofert wybranych do realizacji zamówienia: 1
 5. Nazwa wybranego Wykonawcy: Spółdzielnia Socjalna w Braniewie, ul. Kościuszki 111,
  14-500 Braniewo
 6. Cena najkorzystniejszej oferty:- cena za jedną godzinę usługi: netto: 26,50 zł , brutto: 26,50 zł
 7. Oceny oferty dokonano w oparciu o kryterium:
  - Kryterium I: cena - 100%
 8. Ilość punktów, które uzyskała oferta za kryterium:
  - Kryterium I: cena - 100 pkt.
    Razem: -100 pkt.
 9. Uzasadnienie: W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138 o (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j. ze zm.), została wybrana do realizacji zamówienia oferta, która otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oferty.

 


Dyrektor MOPS Braniewo
Agnieszka Pietnoczka

 

 

Otrzymują:
1. Spółdzielnia Socjalna w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo,
2. tablica ogłoszeń MOPS Braniewo,
3. strona internetowa www.mops.braniewo.pl, BIP Braniewo,
4. a/a