Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu prowadzonym w art. 138 o ustawy prawo zamówień publicznych. (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego)
na Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w okresie od 11.01.2021r. do 31.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie w postępowaniu na „Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego MOPS w Braniewie w 2021 roku” zawiadamia:

 1. Ilość ofert, które złożono w wymaganym terminie: 3
 2. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0
 3. Ilość ofert odrzuconych: 2
 4. Ilość ofert wybranych do realizacji zamówienia: 1
 5. Nazwa wybranego Wykonawcy: P.P.U. ,,EUROMA’’ Wiesław Czech, ul. Gdańska 4/6, 14-500 Braniewo
 6. Cena najkorzystniejszej oferty: - gorący posiłek netto: 6,50 zł brutto: 7,02 zł
 7. Oceny oferty dokonano w oparciu o kryterium:
  - Kryterium I: cena - 100%
 8. Ilość punktów, które uzyskała oferta za kryterium:
  - Kryterium I: cena - 100 pkt.
    Razem: -100 pkt.
 9. Uzasadnienie: W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138 o (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j. ze zm.), została wybrana do realizacji zamówienia oferta, która otrzymała największa liczbę punktów zgodnie z kryterium oferty.

 

Dyrektor MOPS Braniewo
Agnieszka Pietnoczka

 

 

Do wiadomości:
1. P.P.U. ,,EUROMA’’ Wiesław Czech , ul. Gdańska 4/6, 14-500 Braniewo,
2. FUNDACJA ,,ŻÓŁTY SZALIK’’, ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork,
3. DOMOWE OBIADY u Irenki, ul. PCK 4 ,14-500 Braniewo,
4. tablica ogłoszeń MOPS Braniewo,
5. strona internetowa www.mops.braniewo.pl, BIP Braniewo,
6. a/a