Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 02.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w 2021 roku.

Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

  1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 10.12.2020r. do godziny 10.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.
  2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w przewidywanej liczbie gorących posiłków: około 17840 sztuk w okresie obowiązywania umowy. Faktyczna ilość posiłków wynikać będzie z wykazu ilości osób uprawnionych do posiłków.
  3. Termin realizacji:

1. W okresie od 11 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Zamawiający zastrzega, że dożywianie w szkołach podstawowych odbywać się będzie w okresie trwania nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce i przerw świątecznych.

  1. Kryteria oceny ofert:
    Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
    1. Kryterium I: cena gorący posiłek – maksymalna liczba punktów: 100
    Waga kryterium wynosi 100%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Dyrektor MOPS w Braniewie

W załączeniu: