Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 02.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie na terenie miasta Braniewa w 2021 roku

Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

 1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 10.12.2020 r. do godziny 10:30 (sekretariat, pokój nr 4 na piętrze).
 2. Przedmiotem umowy: jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Braniewa u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są ich pozbawione w miejscu ich zamieszkania, w przewidywanej liczbie 15.600 godzin w okresie obowiązywania umowy.
  Faktyczna liczba godzin wynikać będzie z wykazu zrealizowanej liczby godzin w środowisku.
 3. Termin realizacji: w okresie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 4. Kryteria oceny ofert:
  Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
  1. Kryterium I: cena za jedną godzinę usług– maksymalna liczba punktów: 100
  Waga kryterium wynosi 100%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

 

Dyrektor MOPS w Braniewie

 

W załączeniu: