ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych

 

1.  Zamawiający i tryb zamówienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, tel. 55 506 53 30 / fax 55 506 53 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Miejska Braniewo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację około 8 pogrzebów w okresie trwania umowy (2021 rok-4 pogrzeby, 2022 rok – 4 pogrzeby). Ze względu na specyficzny charakter usługi rzeczywista liczba dokonanych pogrzebów może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości pogrzebów, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy oraz nie będzie wnosić roszczeń ze strony wykonawcy.
2.2.  Zakres ww. przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonywanie czynności w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności:
1. przewóz i przechowywanie zwłok,
2. przygotowanie zmarłego do pochówku,
3. zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia (w przypadku jego braku),
4. zakup trumny drewnianej,
5. transport zwłok karawanem i obsługa pochówku,
6. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,
7. zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego, a także małej wiązanki kwiatowej oraz dwóch zniczy.

 

3. Termin wykonania zamówienia

3.1.  W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.
3.2.  Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

 

4.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta” wraz z załącznikami do oferty, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego na kopercie należy umieścić napis – „Oferta na sprawienie pogrzebu na lata 2021-2022”.

 

5.  Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 14.00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem, skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 55 506 53 32.
Liczy się data wpływu do Ośrodka. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferenci o rozstrzygnięciu postępowania zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej: www.mops.braniewo.pl

 

6.  Kryterium oceny ofert i ich wagi

6.1. Cena- 100%, tj.  zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie.

 

7. Termin związania ofertą:

- wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

 

8. Informacje dodatkowe:

8.1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
8.2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Anna Hrybek
tel. 55 506 53 52

Załączniki:

1)  Formularz oferty (Plik PDF rozmiar 187 KB);
2)  Załącznik Nr 1 do formularza oferty (kalkulacja sprawienia pogrzebu tradycyjnego) (Plik PDF rozmiar 119 KB);
3)  Umowa (Plik PDF rozmiar 540 KB).

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Braniewie, adres: ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (dalej również jako „ADO”).
  2. Jeśli ma Pani /Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy
  4. W zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym realizacji niniejszej Umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy Pani/Pana Zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.