Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 10.01.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie na terenie miasta Braniewa w 2020 roku


Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 17.01.2020r. do godziny 9.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.

2. Przedmiotem umowy: jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Braniewa u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są ich pozbawione w miejscu ich zamieszkania, w przewidywanej liczbie 10.000 godzin w okresie obowiązywania umowy.

Faktyczna liczba godzin wynikać będzie z wykazu zrealizowanej liczby godzin w środowisku.

3. Termin realizacji: w okresie od 03 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4. Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1. Kryterium I: cena za jedną godzinę usług– maksymalna liczba punktów: 100
Waga kryterium wynosi 100%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

 

Dyrektor MOPS w Braniewie

W załączeniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Plik PDF rozmiar 559 KB)