Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu prowadzonym w art. 138 o ustawy prawo zamówień publicznych. (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).
na Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w okresie od 08.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie w postępowaniu na „Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego MOPS w Braniewie w 2020 roku” zawiadamia:
1. Ilość ofert, które złożono w wymaganym terminie: 3
2. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0
3. Ilość ofert odrzuconych: 2
4. Ilość ofert wybranych do realizacji zamówienia: 1
5. Nazwa wybranego Wykonawcy: Domowe Obiady u Irenki, Irena Karasiewicz, 14-500 Braniewo, ul. PCK 4.
6. Cena najkorzystniejszej oferty: - gorący posiłek brutto – 7,30zł, netto – 6,76zł,
7. Oceny oferty dokonano w oparciu o kryterium:
      - Kryterium I: cena - 100%
8. Ilość punktów, które uzyskała oferta za kryterium:
      - Kryterium I: cena - 100 pkt.
        Razem: - 100 pkt.

9. Uzasadnienie: W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138 o (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.), została wybrana do realizacji zamówienia oferta, która otrzymała największa liczbę punktów zgodnie z kryterium oferty.

 

Dyrektor MOPS Braniewo
Jarosław Keller

 

Do wiadomości:

  1. “Domowe Obiady u Irenki”, Irena Karasiewicz, 14-500 Braniewo, ul. PCK 4,
  2. “Warmia” Bożena Plażuk, 14-500 Braniewo, ul. Fromborska 2,
  3. P.P.H.U. “EUROMAX”, Wiesław Czech, 14-500 Braniewo, ul. Gdańska 4/6,
  4. tablica ogłoszeń MOPS Braniewo,
  5. strona internetowa www.mops.braniewo.pl, BIP Braniewo,
  6. a/a