Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 11.12.2019 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w 2019 roku.


Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

 

1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 17.12.2019r. do godziny 10.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.

 

2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w przewidywanej liczbie gorących posiłków: około 22640 sztuk w okresie obowiązywania umowy. Faktyczna ilość posiłków wynikać będzie z wykazu ilości osób uprawnionych do posiłków.

 

3. Termin realizacji:

1. W okresie od 08 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Zamawiający zastrzega, że dożywianie w szkołach podstawowych odbywać się będzie w okresie trwania nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce i przerw świątecznych.

 

4. Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1. Kryterium I: cena gorący posiłek – maksymalna liczba punktów: 100
Waga kryterium wynosi 100%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

 

Dyrektor MOPS w Braniewie

 

W załączeniu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia