Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie, lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe : ekonomiczne, administracyjne,
- co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej ,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym mile preferowane znajomość programów do obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych) oraz urządzeń biurowych;
-ponadto znajomość aktualnych ustaw:
- ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2017, poz.1257 z późn.zm.,
- ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017, poz. 180),
- ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj.. Dz. U. z 2017, r. poz. 220
z późn. zm.),
- ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r, (Dz.U. z 2017, poz. 2198 z późn. zm.)
- ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( DZ.U. z 2017, poz. 1768 z późn. zm.)

 

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy przy obsłudze dodatków mieszkaniowych, energetycznych
i stypendiów szkolnych;
- umiejętność organizacji własnej pracy, samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość,
komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie
kwalifikacji, poprawna komunikacja pisemna;
- umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Działania związane z obsługą dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych
w tym:
• przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja wniosków prowadzenie postępowań administracyjnych,
• ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego energetycznego i stypendiów szkolnych
• przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
• prowadzenie ewidencji, rejestrów, rozliczanie faktur ,wydruk list świadczeniobiorców,
• sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.
• współpraca z wnioskodawcami, instytucjami, organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji i niezbędnej dla przyznania prawa do świadczeń,
• informowanie wnioskodawców o zasadach, kryteriach i trybie przyznawania z realizacji powierzonych zadań
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznym podpisem,
  2. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
  3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Nabór
na stanowisko referenta Referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych
i stypendiów szkolnych” w terminie do 14.05.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie I piętro, pok. nr 4 lub pocztą na adres ośrodka:
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1.
Decyduje data wpływu do MOPS w Braniewie do godz. 10:00, a nie data stempla pocztowego.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane, a te które nie będą spełniały wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.
Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
Informacja o naborze oraz o wyniku naboru została/zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie i na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.