Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem jest Powiat Braniewski, natomiast jednostką realizującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno, Gmina Wilczęta.

 

Jednostkami realizującymi projekt są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach.

 

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Powiatu Braniewskiego oraz 22 rodzin zastępczych.

 

Kluczowym zadaniem projektu są działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto realizacja projektu zapewni dostęp dla rodzin zastępczych do poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapeutyczno-rehabilitacyjnego oraz z zakresu psychologii dziecięcej. Warsztaty i spotkania ze specjalistami wpłyną pozytywnie na polepszenie jakości życia rodzinnego uczestników projektu.

projekt rodzina

 

ZAŁOŻENIA GŁÓWNE PROJEKTU: „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
Dnia 27 października br. Lider projektu- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu własnym i pozostałych partnerów podpisał umowę o dofinansowanie Nr RPWM.11.02.03-28-0020/17-00.
Wartość projektu ogółem- 2 834 736,12 zł
Wnioskowane dofinansowanie ogółem- 2 692 176,12 zł (95% wartości projektu).
Wartość realizacji zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie- 202 867,65zł.

CEL PROJEKTU:
Poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych (204 os./ 111K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 22 rodzin zastępczych (85 os./ 44K, w tym 33 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zamieszkujących na terenie powiatu braniewskiego poprzez realizację zindywidualizowanych usług społecznych na rzecz rodzin w okresie 01.10.2017- 31.12.2019.
ZADANIA:

 1. Program wsparcia dla 52 rodzin biologicznych (82 osób dorosłych i 122 dzieci)- diagnoza, praca socjalna, asystentura rodzinna.
 2. Program wsparcia rodzin biologicznych- ścieżka „Nowego życia” dla 11 rodzin (17 os. dorosłych i 9 dzieci).
 3. Program wsparcia rodzin biologicznych- ścieżka „Zmiany w rodzinie” dla 36 rodzin (58 os. dorosłych i 106 dzieci).
 4. Program wsparcia rodzin biologicznych- ścieżka „Stop przemocy” dla 5 rodzin (7 os. dorosłych i 7 dzieci).
 5. Program wsparcia dla 22 rodzin zastępczych (37 os. dorosłych i 48 dzieci).


W ramach projektu partnerskiego będą realizowane kompleksowe działania o charakterze aktywizacyjno- integracyjnym na rzecz rodzin w zakresie rozwiązania problemów: uzależnienia od nałogu alkoholizmu, przemocy w rodzinie, niewydolności wychowawczej.

GRUPA DOCELOWA:
A. 52 rodziny biologiczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 204 os/111K (82 os. dorosłe/50K i ich 122 dzieci/61K), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
B. 22 Rodziny Zastępcze (RZ), tj. 85 os/44K ( w tym 33 dzieci./16K zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 52 osoby z ich najbliższego otoczenia, tj. rodzice/opiekunowie sprawujący rodzinną PZ (37 osób/21K i dzieci biologiczne osób sprawujących PZ (15 osób/ 7K))
Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej projektem została objęta grupa docelowa - 22 rodzin biologicznych tj. 33 osoby dorosłe (OD)/20 K i 48 dzieci (Dz.)/ 25K

EFEKTY PROJEKTU:

Przewidywane efekty w wyniku realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 237 osób (wskaźnik produktu).
 2. Liczba rodzin objętych kontraktem socjalnym lub dokumentem równoważnym w przypadku PCPR - 74 szt. (wskaźnik produktu).
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 237 osób (wskaźnik produktu).
 4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu - 8 osób (wskaźnik rezultatu).
 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 39 osób (wskaźnik rezultatu).
 6. Liczba osób w rodzinach, które w wyniku udziału w określonej ścieżce wsparcia poprawiły swoje funkcjonowanie w społeczeństwie, relacje rodzinne - 174 osoby (wskaźnik rezultatu).
 7. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 8 szt. (wskaźnik rezultatu).

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Podkategorie