Logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich - program regionalny

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie jako partner projektu „Rodzina to nasza przyszłość” informuje, że dobiegła do końca pierwsza edycja projektu.
W tej edycji w projekcie uczestniczyły także rodziny z terenu miasta Braniewa. W bieżącym roku rodziny uczestniczące w projekcie miały okazję wziąć udział w wielu interesujących warsztatach, szkoleniach, spotkaniach grup wsparcia czy indywidualnych spotkaniach ze specjalistami. Udział we wskazanych powyżej formach miał na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców oraz poszerzył ich horyzonty. Dzięki udziałowi w projekcie rodzice nabyli umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, podnieśli poziom umiejętności komunikacyjnych oraz budowania relacji rodzinnych.

 

Zakończono Rekrutację na listę główną uczestników do projektu na rok 2019 „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”.
W związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta) został przeprowadzony otwarty nabór uczestników do projektu.
Ze względu na zgłoszenie się wystarczającej liczby rodzin zainteresowanych udziałem w projekcie, które spełniły wymagane kryteria ZAMYKAMY JUŻ NABÓR NA LISTĘ GŁÓWNĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. NADAL BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU NA LISTĘ REZERWOWĄ. Bieżące informacje o prowadzonych ewentualnych rekrutacjach uzupełniających będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ” odnośnik Aktualności.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

 

W związku z kolejnym etapem realizacji projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta), który został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym OGŁASZAMY OTWARTY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU NA ROK 2019.

 

Szczegółowe informacje: regulamin naboru i formularz rekrutacyjny znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, odnośnik Dokumenty. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

REALIZACJA PROJEKTU: „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta) realizuje projekt „Rodzina to nasza przyszłość”, na który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. W ramach projektu partnerskiego będą prowadzone kompleksowe działania o charakterze aktywizacyjno-integracyjnym na rzecz rodzin w zakresie rozwiązania problemów: uzależnienia od nałogu alkoholizmu, przemocy w rodzinie, niewydolności wychowawczej.
Wartość projektu ogółem - 2 834 736,12 zł
Wnioskowane dofinansowanie ogółem - 2 692 176,12 zł
Wartość realizacji zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie - 202 867,65 zł.

 

CEL PROJEKTU:
Poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych (204 osób, w tym 111 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 22 rodzin zastępczych (85 osób, w tym 44 kobiety, w tym 33 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zamieszkujących na terenie powiatu braniewskiego poprzez realizację zindywidualizowanych usług społecznych na rzecz rodzin w okresie 01.10.2017- 31.12.2019.

 

GRUPA DOCELOWA:
Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej projektem została objęta grupa docelowa– 22 rodzin biologicznych tj. 33 osoby dorosłe (w tym 20 kobiet i 48 dzieci - w tym 25 kobiet ) w całym okresie realizacji projektu: 01.10.2017- 31.12.2019.

W 2017r. przeprowadzono rekrutację do projektu. W pierwszym roku realizacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie wytypował 18 rodzin biologicznych.
Zgodnie z harmonogramem w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. zrealizowano 540 h pracy socjalnej u 18-tu zrekrutowanych rodzin (180 h na m-c).
Z przedstawicielami poszczególnych rodzin pracownicy socjalni podpisali w sumie 18 kontraktów socjalnych. W grudniu 2017r. rozpoczęto przeprowadzenie przez psychologa indywidualnych diagnoz dla rodzin, które biorą udział w projekcie: „Rodzina to nasza przyszłość”. MOPS Braniewo podpisał umowę z wykonawcą usługi pełnienia funkcji Asystenta Rodziny w ramach projektu.
Lider projektu rozstrzygnął przetarg na „Usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” na Bloki I-V. Do realizacji przedmiotu zamówienia ( Bloki I- IV) zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: B- Consulting. Bartłomiej Gębarowski, Rzeszów, a na Blok V- Przedszkole Niepubliczne BAJKA, Braniewo. PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ
12-TEGO I 13-TEGO KWIETNIA br.

 

Zadania do realizacji w projekcie w ramach poszczególnych ścieżek:

BLOK I. Szkolenia/ warsztaty/ treningi/ grupy wsparcia
ŚCIEŻKA „NOWEGO ŻYCIA”,

 1. Trening kompetencji społecznych /życiowych;
 2. Warsztaty edukacyjne dla rodzin pn. Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem;
 3. Grupa wsparcia ŚCIEŻKA „NOWEGO ŻYCIA”.

 

ŚCIEŻKA ZMIANY W RODZINIE:

 1. Trening kompetencji społecznych /życiowych;
 2. Trening kompetencji rodzicielskich;
 3. Trening komunikacji partnerskiej;
 4. Warsztaty edukacyjne dla rodzin pn. Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem;
 5. Grupa wsparcia ŚCIEŻKA „ZMIANY W RODZINIE”;
 6. Praca rozwojowa z dziećmi- Trening zastępowania agresji dla dzieci powyżej 13 roku życia.

 

ŚCIEŻKA „STOP PRZEMOCY”

 1. Trening kompetencji rodzicielskich;
 2. Warsztaty edukacyjne dla rodzin pn. Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem;
 3. Grupa wsparcia „STOP PRZEMOCY”.

 

BLOK II. Poradnictwa specjalistycznego ( indywidualne poradnictwo dla rodzin niewydolnych wychowawczo/ rodzin z problemem alkoholowym/ rodzin zagrożonych problemem przemocy domowej.
1) Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne i rehabilitacyjne realizowane będzie w ramach wszystkich ścieżek: „Nowego Życia”, „Zmiany w rodzinie” oraz „Stop Przemocy”.
BLOK III Wyjazd rodzinny - realizowany będzie w ramach wszystkich ścieżek: „Nowego Życia”, „Zmiany w rodzinie” oraz „Stop Przemocy”.
BLOK IV – Praca rozwojowa z dziećmi- terapia logopedyczna, w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia. Blok IV będzie realizowany w ramach ścieżek: „Zmiany w rodzinie” i „Stop Przemocy”.
BLOK V Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci do 6 roku życia realizowany będzie w ramach ścieżek: „Nowego Życia” i „Zmiany w rodzinie”.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020