projekt rodzina

 

W związku z ogłoszeniem w bazie konkurencyjności postępowania na usługę w zakresie pełnienia funkcji Asystenta Rodziny w projekcie "Rodzina to nasza przyszłość" o numerze RPWM.11.02.03-28-0020/17 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuję, że szczegółowe informacje w zakresie przygotowania i złożenia oferty oraz warunków udziału w postępowaniu znajdują się na stronie.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, numer ogłoszenia: 1082311

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

 

W związku z ogłoszeniem w bazie konkurencyjności postępowania na usługę w zakresie pełnienia funkcji Asystenta Rodziny w projekcie "Rodzina to nasza przyszłość" o numerze RPWM.11.02.03-28-0020/17 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuję, że szczegółowe informacje w zakresie przygotowania i złożenia oferty oraz warunków udziału w postępowaniu znajdują się na stronie.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, numer ogłoszenia: 1079058

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Zakończono Rekrutację na listę główną uczestników do projektu: „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”.

W związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta) został przeprowadzony otwarty nabór uczestników do projektu.
Ze względu na zgłoszenie się wystarczającej liczby rodzin zainteresowanych udziałem w projekcie, które spełniły wymagane kryteria ZAMYKAMY JUŻ NABÓR NA LISTĘ GŁÓWNĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. NADAL BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU NA LISTĘ REZERWOWĄ. Bieżące informacje o prowadzonych ewentualnych rekrutacjach uzupełniających będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ” odnośnik Aktualności.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta), który został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym OGŁASZAMY OTWARTY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU.

Szczegółowe informacje: regulamin naboru i formularz rekrutacyjny znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, odnośnik Dokumenty. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta) rozpoczął realizację projektu „Rodzina to nasza przyszłość”, na który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. W ramach projektu partnerskiego będą realizowane kompleksowe działania o charakterze aktywizacyjno-integracyjnym na rzecz rodzin w zakresie rozwiązania problemów: uzależnienia od nałogu alkoholizmu, przemocy w rodzinie, niewydolności wychowawczej.
Wartość projektu ogółem - 2 834 736,12 zł
Wnioskowane dofinansowanie ogółem - 2 692 176,12 zł
Wartość realizacji zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie - 202 867,65 zł.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych (204 os./ 111K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 22 rodzin zastępczych (85os./ 44K, w tym: 33 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zamieszkujących na terenie powiatu braniewskiego poprzez realizację zindywidualizowanych usług społecznych na rzecz rodzin.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2019r.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020