facebook1  bip logo  phone icon

Filtry

Braniewo, dnia 11.10.2017r.

Nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, (minimum rok stażu na stanowisku) lub średnie ekonomiczne (3 letni staż na stanowisku),

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość regulacji prawnych w zakresie:

- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- kodeksu pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
- instrukcji kancelaryjnej,
- ochronie danych osobowych,
- ochronie informacji niejawnych,
- dostępie do informacji publicznej,
- znajomość edytorów tekstów, arkusza kalkulacyjnego pakietu MS Office, Open Office, programu księgowego Gravis, Płatnik,

b) umiejętność organizacji pracy i współpraca z ludźmi,
c) praktyka w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych,
- ustalanie uprawnień do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzanie deklaracji, raportów ZUS w Płatniku, a także korekt okresów wcześniejszych na wezwanie ZUS,
- kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników, prowadzenie ewidencji szkoleń,
- opracowywanie rocznego planu urlopów, aktualizacje w okresach miesięcznych,
- organizacja i kontrola szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP,
- przygotowywanie umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu także do GUS,
- przygotowywanie projektu regulaminu pracy i wynagradzania,
- przygotowywanie wniosków, umów do Powiatowego Urzędu Pracy,
- prowadzenie spraw wojskowych pracowników w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji.

 

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2016r poz.922/.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.
b) Wymiar czasu pracy: pełen etat - 40 godzin tygodniowo.
c) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kształtuje się poniżej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. kadr i płac" w terminie do dnia 24 października 2017 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo

Decyduje data wpływu ofert do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do godz.12.00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.

O wyniku postępowania decyduje łączny wynik: spełnienia wymogów formalnych, wynik testu, zadań problemowych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Braniewo i na stronie internetowej MOPS w Braniewie.

informacja o wyniku naboru 2017.10.11

informacja o wyniku naboru 2017.10.02

Dane adresowe

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo

Telefon:    +48 55 506 53 30
Faks:         +48 55 506 53 32
e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Logo e-wnioski portalu empatia

facebook            bip logo            epuap logo

 

Nowości na stronie

Ta strona używa plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.