Od 1 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

 

funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 15:00

Kasa MOPS

Czynna w każdy piątek w godz. 9.00 - 14.00

UCHWAŁA NR X/69/11

RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

 

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art18 ust. 2 pkt 9 ( lit h) ; w związku z art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/142/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie(Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 45, poz. 215).

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Braniewa.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do Uchwały Nr X/69/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 września 2011 r.

 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 1, w Braniewie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Miasta Braniewo.

 

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:

1)    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2)    ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. NR 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

5)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

6)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

7)    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

8)    ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),

9)    ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ”Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (Dz..U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami),

12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, ze zmianami),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami),

14) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

15) ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)

16) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

17) ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

18) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z póżn. zm.),

19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.),

20) innych przepisów prawa,

21) postanowień niniejszego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie zwanego w dalszej części statutem.

 

§ 3.

Ośrodek zakresem swojej działalności obejmuje obszar Gminy Miasta Braniewa.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 4.

1. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

1)    umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem,

2)    przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

3)    pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań,

4)    pobudzenie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)    rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

1)  zadania własne gminy,

2)  zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

3)  zadania wynikające z ustaw, w szczególności:

 1. z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 2. z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 3. z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
 4. z ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 5. z ustawy z 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach,
 6. z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia,
 7. z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

§ 5.

Organizując pomoc społeczna Ośrodek współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział 3.

Organizacja i struktura Ośrodka

 

§ 6.

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych zadań zleconych i własnych gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Braniewie i Burmistrza Miasta Braniewa.
 3. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka poprzez podział zadań pomiędzy sekcje i samodzielne stanowiska pracy.
 4. Dyrektora zatrudnia oraz rozwiązuje z nim stosunek pracy Burmistrz Miasta Braniewa.
 5. Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem Miasta Braniewa za właściwa realizacje zadań Ośrodka.
 6. Dyrektor składa Radzie Miejskiej w Braniewie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 7.

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, a także tryb i zasady funkcjonowania Ośrodka określa „Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie” nadawany przez Dyrektora Ośrodka.

 

Rozdział 4.

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 8.

 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
 2. Ośrodek gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewniając jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.
 3. Zasady działalności finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy.
 4. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy Braniewa.
 5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy jednostki budżetowej.
 6. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Dyrektor, w granicach udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Braniewa pełnomocnictwa.

 

§ 9.

Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

Przy realizacji zadań własnych gminny ośrodek może tworzyć i prowadzić ośrodki wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

§ 11.

Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

§ 12.

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 13.

Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Braniewie uchwalającej niniejszy statut.

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

Telefon:   +48 55 620 81 00
Faks:         +48 55 620 81 04
e-mail:       sekretariat@mops.braniewo.pl

 


 

Wykaz telefonów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Dyrektor Jarosław Keller tel. 55 620 81 00
Sekretariat Justyna Mrozińska

tel. 55 620 81 00

fax 55 620 81 04

Dział Pomocy Środowiskowej

Sekcja świadczeń socjalnych
Specjalista pracy socjalnej Ewelina Połeć tel. 55 620 81 16
Starszy pracownik socjalny Katarzyna Zawadka tel. 55 620 81 16
Starszy specjalista pracy socjalnej Joanna Wąsiewska tel. 55 620 81 17
Specjalista pracy socjalnej Katarzyna Demkowicz tel. 55 620 81 17
Pracownik socjalny Marta Pietkiewicz tel. 55 620 81 18
Starszy specjalista pracy socjalnej Oksana Gnes tel. 55 620 81 19
Specjalista pracy socjalnej, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska tel. 55 620 81 20
Specjalista pracy socjalnej Elżbieta Klukowska tel. 55 620 81 03
Sekcja realizacji świadczeń środowiskowych i analiz
Inspektor ds. Świadczeń Środowiskowych Marta Keller tel. 55 620 81 21
Pracownik Socjalny ds. Świadczeń Środowiskowych Nina Federowicz tel. 55 620 81 21
Sekcja usług opiekuńczych
Starszy Opiekun d/s usług opiekuńczych podstawowych Anna Pacek tel. 55 620 81 13
Asystent do osób z zaburzeniami psychicznymi
Anna Hryć-Wierzbicka tel. 55 620 81 18
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych
Starszy inspektor ds. Dodatków mieszkaniowych i Stypendiów szkolnych Marzena Mieczkowska-Dymek tel. 55 620 81 12
Referent ds. Stypendiów szkolnych, Dodatków mieszkaniowych i energetycznych Anna Ożarska tel. 55 620 81 23
Dział organizacyjno-administracyjny
Kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych Renata Staniszewska-Bunda tel. 55 620 81 22
Kadry Anna Zielińska tel. 55 620 81 24
Informatyk Tomasz Ferenc tel. 55 620 81 15
Dział finansowo-księgowy
Główny Księgowy Genowefa Karolińska tel. 55 620 81 06
Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych Teresa Iwaszkiewicz tel. 55 620 81 07
Inspektor ds. finansowo-księgowych Joanna Gajewska tel. 55 620 81 07
Referent ds. finansowo-księgowych, kasjer Justyna Kowalik tel. 55 620 81 07
Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik działu Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Teresa Kozicz-Woroniecka tel. 55 620 81 09
Inspektor ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego  Marta Witkowska tel. 55 620 81 10
Inspektor ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Waldemar Wądzyński tel. 55 620 81 11
Podinspektor ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Anna Sarnik tel. 55 620 81 11
Referent ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Anna Hrybek tel. 55 620 81 11
Referent ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Katarzyna Surowiec tel. 55 620 81 11
Referent ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego oraz programów operacyjnych Henryk Horbacz tel. 55 620 81 23
  Magdalena Pramik tel. 55 620 81 11
Fundusz alimentacyjny    
Inspektor ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ewa Staniszewska tel. 55 620 81 12

 


 

Rejony pracy socjalnej

PRACOWNIK SOCJALNY

ULICE REJONU

Elżbieta Klukowska

Baczyńskiego, Łąkowa, Sucharskiego, Drewniana, Królewiecka i DPS, Wspólna, Dąbrowskiego, Reja, Łącznikowa, Kościelna, Pl. Wolności, Kołłątaja, Portowa

Marta Pietkiewicz

Sportowa, Błotna, Matejki, Szkolna, Kościuszki (18-48), Wojska Polskiego, Słoneczna, Skośna, Sądowa, PCK

Joanna Wąsiewska

Kajki, Elbląska, Kętrzyńskiego, Mrągowiusza, Jachtowa, Kwiatowa, Krasickiego, Sikorskiego, Marynarska, Spacerowa, Pieniężnego, Długa

 Katarzyna Demkowicz

Pl. Grunwaldu, Olsztyńska, Gdańska, Ogrodowa, Wileńska, Zielona, Wodna, Brzozowa, Krótka, Grzybowa, Kolejowa, Dw. kolejowy, Staszica
Ewelina Połeć

Grota Roweckiego, Kościuszki (bez 18-48), Pl. Piłsudskiego, Malinowa, Lisia, Wiejska,

Oksana Gnes

700-lecia, AK, 9-go Maja 55, Kromera, Piaskowa, Nadbrzeżna, Bema, Bażyńskiego, Świętokrzyska, Botaniczna, Nowopasłęcka, Lipowa, Wąska

Katarzyna Zawadka

Konarskiego, Moniuszki, Sowińskiego, Mielczarskiego, Jagiełły, Żeromskiego, Hozjusza, Cicha, Przemysłowa, Dembińskiego, bł.R. Protmann

Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska

Fromborska, Pl. Strażacki, 1-go Maja, Morska, Mrówcza, Jaskółcza, Drozdowa, Słowicza, Różana, Stefczyka, 9–Maja (oprócz 55)