Drukuj
Dodatki mieszkaniowe

Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

1. określony średni dochód na miesiąc.

Dochód są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60). 4
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które wspólnie stale zamieszkują i gospodarują w lokalu, na który został złożony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

2. Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gosp. domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:
Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

+50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

 

W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004 r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego  o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Co należy zrobić aby dodatek otrzymać

WYMAGANE DOKUMENTY ZE WZGLĘDU NA ŻRÓDŁO DOCHODU

 

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego może nastąpić również, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ stwierdzi, że:

 

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o to świadczenie. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. W lokalach, w których brak: centralnego ogrzewania (z kotłowni miejskiej), centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego otrzyma w kasie MOPS ryczałt na zakup opału, będący częścią dodatku mieszkaniowego.

 

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Uwaga!

Zgodnie z art.7 ust.14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych osoba otrzymująca dodatek jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

W okresie pobierania dodatku mieszkaniowego, należy bezwzględnie regulować na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny do ich pełnej wysokości.