Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia),
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

1. określony średni dochód na miesiąc.

Dochód są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60). 4
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

 • 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2189,04 zł brutto)
 • 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1563,60  zł brutto) obowiązującej w dniu złożenia wniosku (obecnie najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto).

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które wspólnie stale zamieszkują i gospodarują w lokalu, na który został złożony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

2. Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osób 40 m2
 • dla 3 osób 45 m2
 • dla 4 osób 55 m2
 • dla 5 osób 65 m2
 • dla 6 osób 70 m2
 • więcej niż 6 osób +5 m2 na osobę

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% lub
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gosp. domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:
Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

 • dlla 1 osoby 45,5 m2
 • dla 2 osób 52,0 m2
 • dla 3 osób 58,5 m2
 • dla 4 osób 71,5 m2
 • dla 5 osób 84,5 m2
 • dla 6 osób 91,0 m2

+50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

 • dla 1 osoby 52,5 m2
 • dla 2 osób 60,0 m2
 • dla 3 osób 67,5 m2
 • dla 4 osób 82,5 m2
 • dla 5 osób 97,5 m2
 • dla 6 osób 105,0 m2

 

W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004 r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego  o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 • W przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004 r, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania  w oddzielnym pokoju.
 • W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania na wózku inwalidzkim

 

Co należy zrobić aby dodatek otrzymać

 • Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego można otrzymać bezpośrednio u zarządcy domu (ABK, SM „Zatoka”, „Nasz Dom”). W pozostałych przypadkach można wniosek pobrać ze strony internetowej MOPS Braniewo lub otrzymać go w dziale Dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych. 
 • Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc - właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
 • Komplet dokumentów (wypełniony przez wnioskodawcę formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i poniesionych wydatków na mieszkanie, fakturę rozliczeniową za pobraną energię elektryczną w ostatnim okresie) składa się Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 w dziale "Dodatki mieszkaniowe i stypendia szkolne".

WYMAGANE DOKUMENTY ZE WZGLĘDU NA ŻRÓDŁO DOCHODU

 • Zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenia bądź umowy o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
 • Odcinki przekazów pocztowych osób pobierających renty, emerytury i świadczenia przedemerytalne lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych  w poszczególnych miesiącach, uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia z terminarzem) z wyszczególnieniem odprowadzonej składki zdrowotnej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień w którym składany jest wniosek.
 • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz alimentów z funduszu alimentacyjnego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Aktualny wyrok alimentacyjny i odcinki przekazów pocztowych potwierdzające faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów.
 • Zaświadczenie od komornika z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów.
 • Zaświadczenie z wyższych uczeni o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lubo niepobieraniu stypendium.
 • Zaświadczenia o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową.
 • Zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów.
 • Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych.
 • Zaświadczenie o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych z Biura Rachunkowego, w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym.
 • Oświadczenie z art. 233 kk osób zamieszkujących z wnioskodawcą o wysokości uzyskanych dochodów  z prac dorywczych, pomocy rodziny, dobrowolnych alimentów

 

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:

 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego może nastąpić również, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ stwierdzi, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.

 

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o to świadczenie. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. W lokalach, w których brak: centralnego ogrzewania (z kotłowni miejskiej), centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego otrzyma w kasie MOPS ryczałt na zakup opału, będący częścią dodatku mieszkaniowego.

 

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Uwaga!

Zgodnie z art.7 ust.14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych osoba otrzymująca dodatek jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

W okresie pobierania dodatku mieszkaniowego, należy bezwzględnie regulować na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny do ich pełnej wysokości.