Akty prawne
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). (Plik PDF rozmiar 139 KB)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836). (Plik PDF rozmiar 287 KB)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. u. Nr 298, poz. 1770). (Plik PDF rozmiar 524 KB)

 

Wnioski

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Plik PDF rozmiar 74,8 KB)

 

Oświadczenia
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (Plik PDF rozmiar 31,8 KB)
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. (Plik PDF rozmiar 50,1 KB)
Oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Plik PDF rozmiar 30,6 KB)
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. (Plik PDF rozmiar 23,7 KB)
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. (Plik PDF rozmiar 44,6 KB)
Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. (Plik PDF rozmiar 27,4 KB)